หน้าแรก
 มุ่งมั่นผลิตยาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากลปลอดภัยจากการติดเชื้อ เป็นผู้นำนวัตกรรมยาไทยสู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ :

เกี่ยวกับเรา ฟาร์ม่า อินโนวา

เกี่ยวข้องกับวงการยา
ยินดีต้อนรับ-บริษั ท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด

PHARMA

INNOVA

COMPANY

LIMITED

PHARMA

INNOVA

COMPANY

LIMITED

 

 

 

Copyrights 2005 - 2010 © Pharma Innova co., Ltd. All rights reserved

 บริษัทได้ผูกมัดตัวเองไว้กับพันธะสัญญาว่าจะขอมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติที่ได้ผลกระทบ
มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ ให้ดีขึ้น บริษัทตระหนักดีและเตือนตัวเองว่าจะต้องรักษาคุณภาพ
และมาตรฐาน ในการผลิตยาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเพื่อให้สังคมของเราและสังคมโลกน่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไป พันธะสัญญาของบริษัทฯ เป็นพันธะสัญญาที่พนักงานของบริษัทใช้ยึดถือตลอดไป  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ของ บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด บริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตจากหลอดแก้ว จึงได้นำระบบ Blow Fill Seal
(BFS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ผลิตยาฉีด ปราศจาคเชื้อขนาดขนาดเล็ก - SVP (Small Volume Parenteral Product) ในหลอดพลาสติกเป็นแห่งแรกในเมืองไทยและเพื่อให้ได้ผลิตภัฑ์ที่มี
คุณภาพปลอดภัยจาก การติดเชื้อสำหรับผู้ป่วย รวมถึงสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานสำหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ นอกจากวัตถุดิบเคมีที่ใช้จะถูกเลือกสรรจากแห่งทีมีคุณภาพ พลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ยังได้ใช้
แหล่งผลิตจากยุโรปโดยเป็นพลาสติกเกรดที่ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพตามข้อกำหนด (USP CLASS VI) สำหรับบุรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุยาปราศจากเชื้อ  นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ติดตั้งเครื่องตรวจ Leak test โดยระบบ Vaccuum Decay จากยุโรปเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทย เพื่อทำการตรวจผลิตภัณฑ์ทุก ๆ หลอดว่ามีความ
สมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว อันเป็นสาเหตุ ของการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์อันอาจทำให้เกิดการติดเชื้อสู่ผู้ป่วย ด้วยความพยายามในการคัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตฐานการผลิตยาที่ดี GMP. การรับรองมาตฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, PIC/s และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสังคม โดยมีการบริจาคยาแก่หลาย ๆ โรงพยาบาล เพื่อใช้ในการศึกษา หรือวิจัย เช่น การพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังการ ติดเชื้อในโรงพยาบาล  ประวัติบริษัท ในปี 2547 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักบริหารธุรกิจยารักษาโรคที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี เป็นผู้นำในการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อขนาดเล็ก - SVP (Small Volume Parenteral Product) ด้วยระบบ Blow Fill Seal